top of page

איפה הפוקוס על ההכנסה או התזרים

כשאנחנו חושבים על הכסף בבית או בעסק, הנטייה הטבעית שלנו היא לשים פוקוס על ההכנסה שלנו. המשכורות או סך המכירות בעסק או כספים מהשכרת נכסים.

העניין הוא שבהירות לגבי סך ההכנסה היא רק רגל אחת מתוך ארבעת הרגליים שאנחנו זקוקים להן כדי להיות ביציבות כלכלית. (נכון בעסק וגם בבית)

1. הכנסות 2. מודל רווח 3. תזרים מזומנים 4. התנהלות כלכלית

פוקוס רק על ההכנסות בעסק או בבית לא באמת מביא לתוצאה הרצויה.

כדי שאגדיל את היציבות הכלכלית שלי אני אבצע את הפעולות הבאות:

1. אייצר בהירות לגבי ההכנסות וההוצאות הצפויות

2. אבחן את הרווח (או ההפסד) הצפוי ובמידת הצורך אבצע שינויים במודל הרווח (בימים אלה נפעל למיזעור ההפסד)

3. אייצר בהירות לגבי תזרים המזומנים הצפוי (מה שצפוי לקרות בבנק)

חשוב לזכור שגם במקרים בהם מודל הרווח חיובי או שההפסד קטן, תזרים המזומנים יכול להיות שלילי ולהוביל לחריגה בחשבון שדורשת הערכות. פתרונות כלכליים חכמים דורשים זמן תכנון וביצוע.

4. ואת הפוקוס הרב ביותר אשים על ההתנהלות הכלכלית שלי ועל האופן בו אני פועלת בעת הזו ובכלל. עד כמה אני מאפשרת לנסיבות לנהל את התוצאות שלי או שאני לוקחת אחריות על הפעולות וההתנהלות שלי ומחפשת פתרונות.

המשבר הזה יחלוף, הטלטלה תעבור.

השאלה היא מה תהיה נקודת הפתיחה הכלכלית שלי כשאכנס לשגרה החדשה.

עכשיו יותר מתמיד, ניהול כלכלי חכם הוא הכרחי,

והחלק המשמח הוא שממש לא חייבים להתמודד עם זה לבד

Commentaires


bottom of page