top of page
New Flowers

שמחה שנפגשים כדי שתהייה לך בהירות פיננסית עסקית

רשימת מסמכים לקראת הפגישה

את המסמכים יש לשלוח למייל: office@meital-adler.co.il

1. רקע על העסק ועל הפעילות העסקית

2. מרואה החשבון/יועץ מס

*דוח רווח והפסד מפורט לפי חודשים 2021 - 2023

*דוח מע"מ וביטוח לאומי 2022 - 2023

לחברה גם דוח כספי 2020, 2021

3. עבור כל חשבונות הבנק

*דפי חשבון 3 חודשים אחרונים באקסל

*אישור יתרות 

*מסמך פירוט הלוואות כולל הלוואות חוץ בנקאיות

*כרטיסי אשראי פירוט 3 חודשים באקסל

4. כללי

שאלון הכנה עסקי

לכל שאלה: 054-5279568

bottom of page