New Flowers

שמחה שנפגשים כדי שתהייה לך בהירות פיננסית עסקית

רשימת מסמכים לקראת הפגישה

את המסמכים יש לשלוח למייל: office@meital-adler.co.il

1. רקע על העסק ועל הפעילות העסקית

2. מרואה החשבון/יועץ מס

*דוח רווח והפסד מפורט לפי חודשים 2018 - 2021

*דוח מע"מ וביטוח לאומי 2020 - 2021

לחברה גם דוח כספי 2018, 2019

3. עבור כל חשבונות הבנק

*דפי חשבון 3 חודשים אחרונים

*אישור יתרות 

*מסמך פירוט הלוואות כולל הלוואות חוץ בנקאיות

*כרטיסי אשראי פירוט 3 חודשים

4. כללי

שאלון הכנה

לכל שאלה: 054-5279568